top of page

Lucie Braborcová, IČ: 06488269, 
se sídlem Čechova 1445, 290 01 Poděbrady


1. Všeobecné obchodní podmínky


1.1 Základní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi obchodní společností Lucie Braborcová IČ: 06488269, jakožto poskytovatelem masážních služeb (dále jen jako „provozovatel“) na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a odpovědné osoby s osvědčující odbornou způsobilostí k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy


Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, e-mailem nebo přes facebook. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka si rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání


Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 6 hodinovým předstihem telefonicky oznámit.

2.2.1. Zrušení objednávky


Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat provozovatele o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví.

Pokud se klient nedostaví na sjednaný termín 3x po sobě, či neuhradí dlužný storno poplatek, nebude již dále objednán.

V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy, či masáž zruší těsně před příchodem, je povinen uhradit storno poplatek v plné výši objednané masáže. Do plného uhrazení storno poplatku nebude klient již dále objednáván, po úhradě poplatku bude objednávka opět standardně přijata.

2.3 Předčasný příchod


Prostor masérny není přístupný v libovolnou dobu. Zákazníkům nelze garantovat, že budou přijati na masáž před řádně sjednaným termínem.

2.4. Pozdní příchod


Dostaví-li se zákazník se zpožděním, může mu být masáž o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek v plné výši objednané masáže.

2.5. Odmítnutí masáže


Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže


Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost


Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna osoba. Nedoporučuje se z důvodu bezpečnosti brát s sebou dítě do 8 let věku. Masérna není přizpůsobena pro dětské kočárky a kola. Do masérny není možné z hygienických důvodů brát s sebou zvířata.

2.8. Osobní věci a cennosti


Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v masérně. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v prostorách (jedna místnost) se nachází vždy pouze zákazník a masér. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka


Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.

2.10. Ceník masáží


Ceník masáží je k nahlédnutí v masérně, případně na webové stránce www.masazeodlucky.cz/cenik


3. Reklamace služeb


Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně informovat provozovatele, a to písemně v elektronické podobě na e-mail lucie.braborcova@gmail.com


4.  Dárkový poukaz předtištěný

4.1. Objednání poukazu


Poukaz lze objednat telefonicky, emailem nebo přes facebook. Úhrada probíhá v hotovosti nebo na bankovní účet.

4.2. Použití dárkového poukazu


Dárkový poukaz lze použít na úhradu služby, na kterou byl certifikát vystaven – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže.

4.3. Hodnota dárkového poukazu


Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní částku nebo druh a délku trvání masáže, což je na poukazu vždy uvedeno a plně tak pokryjí uvedenou službu. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť.


4.4. Platnost dárkového poukazu


Dárkový poukaz má expiraci vyznačenou na poukazu a činí 6 měsíců od data zakoupení. Voucher je platný s razítkem dodavatele, nebo s podpisem oprávněné osoby. Bez alespoň jedné z těchto náležitostí je poukaz NEPLATNÝ. 


4.5. Propadnutí dárkového poukazu


V případě expirace dárkového poukazu tento poukaz propadá bez náhrady v plné výši.


5. Úhrada za masérské služby

Platba v provozovně je možná v hotovosti nebo zakoupeným dárkovým poukazem.


6. Závěrečná ustanovení

6.1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti


Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny dle maséra.


6.2. Platnost a účinnost


Tyto nové všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2020

Všeobecné podmínky: Text
bottom of page